PRIVACY BELEID


Studio_Eclectic respecteert uw privacy.  Tijdens uw contacten met Studio_Eclectic worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt.  Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn dit zogenaamde ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Studio_Eclectic verwerkt en hoe Studio_Eclectic hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden:1.  Privacy statement & policy

 

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studio_Eclectic van u verzamelt en verwerkt.  Door gebruik te maken van de (mobiele) website en diensten van Studio_Eclectic, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Studio_Eclectic verwerkte persoonsgegevens.

 

Studio_Eclectic behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen.  De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Studio_Eclectic terugvinden.

 

 

2.  Persoonsgegevens in het bezit van Studio_Eclectic

 

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Studio_Eclectic verzameld en verwerkt worden.  Dit zijn onder meer:

 

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht,… ;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder,… ;
 • Informatie betreffende de diensten die u wenst te bestellen, favoriete diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites,… ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Studio_Eclectic, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Studio_Eclectic producten, (mobiele) websites, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

 

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van Studio_Eclectic, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (link cookiepolicy), gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u Studio_Eclectic toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

 

Studio_Eclectic kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Studio_Eclectic, openbare bronnen, sociale media,… . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Studio_Eclectic.

 

Op de Studio_Eclectic website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Studio_Eclectic en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben.  Studio_Eclectic raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Studio_Eclectic of akkoord te gaan met de verwerkingen.  Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Studio_Eclectic (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

 

3.  Verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Studio_Eclectic voor volgende doeleinden verwerkt: 

 

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, webshops, … ;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) websites en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Studio_Eclectic;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Studio_Eclectic uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Studio_Eclectic steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op Studio_Eclectic van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

 

4.  Delen van de persoonsgegevens

Studio_Eclectic kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partners, leveranciers of andere aangestelden van Studio_Eclectic wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot diensten, (mobiele) websites, webshop,… .

 

Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist.  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Studio_Eclectic uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Studio_Eclectic zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt.  Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

 

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

 

5.  Uw rechten

 

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Studio_Eclectic van u verwerkt.

 

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Studio_Eclectic dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

 

Hiertoe kan u contact opnemen met Studio_Eclectic via het contactformulier.  U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 

6.  Veiligheidsbeleid

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Studio_Eclectic alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.  Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

 

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

 

Studio_Eclectic zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Studio_Eclectic met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Studio_Eclectic om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 

Studio_Eclectic verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moeten worden om de diensten, (mobiele) websites,… van Studio_Eclectic te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.  Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Studio_Eclectic deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.Versie 31/01/2023