ALGEMENE VOORWAARDEN


1.  Toepassingsgebied

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud aanvaardt, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Studio_Eclectic en de klant gesloten wordt.

 

Studio_Eclectic behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

 

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

 

Het inschrijven voor een workshop van Studio_Eclectic leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

Studio_Eclectic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverwijld van toepassing.

 

De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 

Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Studio_Eclectic.

 


2.  Bedrijfsgegevens

 

Studio_Eclectic is een product van Vicky Van Immerseel met zetel te Oudsbergen.

 

Het correspondentieadres is:

 

Architect Vicky Van Immerseel

Leyssenstraat 10

3660 Oudsbergen

BE0869 645 976

 


3.  Workshops

 

Studio_Eclectic organiseert workshops.  De inhoud van de workshops wordt naar best vermogen beschreven op de website www.studio-eclectic.be

 

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorziene begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

Per workshop geldt een minimum van 4-5 deelnemers en een maximum van 15 deelnemers, tenzij anders aangegeven.

Wanneer een aanbod  voor een workshop een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod.

 

 

4.  Totstandkoming van de overeenkomst en facturatie

 

In samenspraak met de klant wordt er een offerte opgemaakt voor de gewenste workshop.  Deze offerte wordt via mail bezorgd aan de klant. 

 

Bij akkoord van de offerte, dient de klant dit schriftelijk per mail te bevestigen.  Deze ontvangt vervolgens een factuur voor 60% van het totaalbedrag van de workshop.  Wanneer de betaling in orde is, ontvangt de klant een bevestigingsmail.  De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. 

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

 

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

 

Studio_Eclectic en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de bindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Studio_Eclectic hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

Na het plaatsvinden van de workshop ontvangt de klant een factuur voor de overige 40% van het totaalbedrag van de workshop.  Deze dient binnen de 10 kalenderdagen betaald te worden. 

 


5.  Annulatie / afgelasten

 

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail aan info@studio-eclectic.be.

 

Bij annulering minimum 14 dagen voor de geplande datum, gebeurt er een terugbetaling van het voorschot.  Indien het minder dan 14 dagen betreft, gebeurt er geen terugbetaling.  De noodzakelijke materialen zijn dan immers al aangekocht.  Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.

 

Een annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Studio_Eclectic. 

 

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt er ook geen terugbetaling.

 

Studio_Eclectic behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het voorschot teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

De klant én Studio_Eclectic behouden zich het recht voor in samenspraak de datum van de workshop te verplaatsen.  In geen van beide gevallen is een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.

 

 

6.  Prijzen

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  Studio_Eclectic behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

De betaling gebeurt door middel van een bankoverschrijving.  Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

 

Studio_Eclectic is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Voor workshops buiten Belgisch Limburg wordt een kilometervergoeding aangerekend van 0,40€ per gereden kilometer buiten de provincie.

 


7.  Schade en aansprakelijkheid

 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Studio_Eclectic op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

 

In geval van schadeaanspraken naar Studio_Eclectic dient de geleden schade in detail aangetoond en bewezen te worden.

 

Indien er tijdens workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Studio_Eclectic de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

Studio_Eclectic levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Studio_Eclectic de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Studio_Eclectic  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan men de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de website (www.studio-eclectic.be) kan te allen tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

Studio_Eclectic geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Studio_Eclectic kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Studio_Eclectic verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 


8.  Overmacht

 

Studio_Eclectic is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

 

De klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

 

9.  Auteursrechten en copyright

 

De geleverde materialen blijven eigendom van Studio_Eclectic tot op het moment van de volledige betaling door de klant.

 

De inhoud van deze website en de bij de workshops horende e-books, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio_Eclectic of rechthoudende derden.

 

Op de gebruikte foto’s en beelden, vertoond op de website, de Facebookpagina, de Instagramaccount en de bij de workshops horende e-books van Studio_Eclectic is copyright van toepassing. Delen van foto’s van de website/workshop/e-books is enkel toegestaan, mits schriftelijke toestemming en vermelding van Studio_Eclectic.

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren. Dit alles onverminderd het recht van Studio_Eclectic om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 


10.  Privacy

 

Zie het privacybeleid.

 


11.  Klachten

 

Klachten met betrekking tot een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per e-mail of aangetekend schrijven aan Studio_Eclectic ter kennis te worden gebracht.

 

In geval van geschillen tussen Studio_Eclectic en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Studio_Eclectic indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Studio_Eclectic, zonder dat Studio_Eclectic daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

 

 

12.  Nietigheid

 

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldige bepaling.

 


13.  Afstand van recht

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 


14.  Toepasselijk recht

 

Indien bij geschillen een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Limburg, afdeling Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.Versie 30/01/2023